Research Institute Child Development and Education

PMTO pleegzorgonderzoek

Parent Management Training Oregon (PMTO) binnen de pleegzorg is een programma dat beoogt pleegouders te coachen in hun rol als opvoeder in het geval er sprake is van complexe gedragsproblemen bij het pleegkind.

Al eeuwen voeden mensen kinderen op van andere mensen. Pleegzorg als professionele voorziening is echter relatief nieuw.

Begeleiding en ondersteuning

Pleegouders worden begeleid en ondersteund in de opvoeding van hun pleegkind. Dat is ook nodig omdat er steeds meer kinderen met ernstige gedragsproblemen in de pleegzorg terecht komen. Het blijkt dat deze gedragsproblemen en de conflicten die daar uit voortkomen een groot risico zijn voor het voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing. De pleegouders kunnen het probleemgedrag onvoldoende hanteren en het kind moet worden overgeplaatst naar een instelling of ander pleeggezin.

Hoe vaker het kind wisselt van woonplaats, hoe groter de kans op ontwikkelingsproblemen en psychische klachten die ook nog in volwassenheid zijn terug te zien. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is goede begeleiding van pleegouders van essentieel belang.

Vanuit de maatschappij en overheid worden er steeds meer eisen gesteld aan de begeleiding van pleegouders. Onderzoek naar opvoedingsondersteuningsprogramma’s helpt de professionalisering te vergroten door te onderzoeken welke trainingen werken.

Parent Management Training Oregon (PMTO) binnen de pleegzorg is een programma dat beoogt om pleegouders te coachen in hun rol als opvoeder in het geval er sprake is van complexe gedragsproblemen bij het pleegkind. Vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het opvoedingsondersteuningsprogramma PMTO binnen de pleegzorg.

 

Binnen de pleegzorg zijn er vele vormen te onderscheiden. Een vorm van pleegzorg waarbij het kind 4-6 weken verblijft is crisispleegzorg. Daarnaast zijn er vormen van pleegzorg waarbij het kind bij de ouders woont, maar ter ontlasting van de ouders bijvoorbeeld een weekend, tijdens vakanties of overdag naar een pleeggezin gaat. Dit wordt dag-, weekend- en vakantiepleegzorg genoemd. Een kind kan uit huis worden geplaatst en in de reguliere pleegzorg komen. Binnen de reguliere pleegzorg is er de hulpverleningsvariant en de opvoedingsvariant. Bij de hulpverleningsvariant wordt er gekeken of er nog een mogelijkheid is dat het kind weer terug naar de ouders gaat. Bij de opvoedingsvariant is het perspectief van het kind duidelijk, het kind zal tot zijn 18 jaar in principe in het pleeggezin opgroeien.

Gepubliceerd door  RICDE

14 november 2013